pacienti
Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví, o.s.
(Center for Health and Medical Sociology)
Aktuality Kdo jsme Cíle a poslání Co nabízíme Stanovy a členství Projekty Publikace Kontakt

Stanovy

Odkaz na: stanovy v tiskové podobě a na registraci členství.

Čl.I
Název sdružení

CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s.
Centre for Medical and Health Sociology

Čl.II
Sídlo a působnost

Občanské sdružení Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví, o.s. (dále jen Centrum), vzniklé  podle zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, je právnickou osobou se sídlem na adrese PhDr. Eva Křížová PhD, Karoliny Světlé 31, 110 00 Praha 1. Svou činnost vyvíjí na území České republiky.

Čl.III
Poslání a cíle

Centrum je občanským sdružením, které usiluje o rozvoj sociologie aplikované na oblast medicíny a zdravotnictví. Cílem Centra je podpora vědeckého studia sociálních determinant zdraví, medicíny a zdravotnictví jakožto složitých společenských fenoménů. Cílem je také podpora využívání metod sociologického výzkumu a sociologických teoretických východisek k identifikaci problémů českého zdravotnictví a jejich porozumění.

Centrum bude též usilovat o  rozvoj  vzdělávání  v tomto oboru, o interdisciplinární spolupráci s dalšími obory (lékařská psychologie, etika, lékařství, ošetřovatelství, veřejné zdravotnictví apod.). Bude poskytovat platformu pro odborné diskuse a podporovat výzkum, publikační činnost, poradenství a vzdělávání.

Konkrétní cíle  a programy  Centra:

 1. Podpora rozvoje oboru sociologie medicíny, podpora odborné komunity sociologů medicíny, podpora a oživení aktivit odborníků zabývajících se  sociologickým studiem problémů v oblasti medicíny a zdravotnictví.
 2. Rozvoj interdisciplinární spolupráce a odborné diskuse sociologů s lékaři, psychology, zdravotními sestrami, ekonomy, historiky a dalšími odborníky, kteří se zabývají studiem různých aspektů péče o zdraví. Vytvoření veřejné platformy pro interdisciplinární debatu k aktuálním sociálním problémům medicíny a zdravotnictví.
 3. Organizace mezioborových a mezisektorových seminářů, workshopů, vzdělávacích programů, konferencí v oblasti sociologie medicíny a zdravotnictví. Zpracování vzdělávacích projektů s cílem jejich akreditace a získání finanční podpory z evropských fondů.
 4. Založení a budování odborné knihovny. Vytvoření vlastní webové stránky centra s možností interaktivní komunikace a odborné diskuse a s možností publikování  odborných textů a relevantních tištěných studijních materiálů domácích i zahraničních.
 5. Zdůrazňování významu studia sociálních determinant zdraví a nemoci a sociálních souvislostí rozvoje medicíny a zdravotnictví, vedle čistě biomedicínsky a ekonomicky orientovaného výzkumu.
 6. Podpora realizace sociologických výzkumů zaměřených na problémy související se zdravím a nemocí, s uspokojováním zdravotních potřeb obyvatelstva a sociálních skupin, s poskytováním zdravotní péče, organizací zdravotnictví a zdravotní politikou a rovněž úsilí o využití získaných výsledků ve společenské praxi.
 7. Poradenství pro zájemce o využití sociologického výzkumu ve zdravotnictví a medicíně (pro studenty, učitele, poskytovatele zdravotnických služeb, pacientské organizace).  Oponentury diplomových a jiných odborných prací a článků se sociomedicínskou tematikou.
 8. Spolupráce se zahraničními partnery, kteří se věnují sociologii medicíny a zdravotnictví, zapojení do mezinárodních komparativních výzkumů, spolupráce s mezinárodními organizacemi, jako je např.  European Society for Health and Medical Sociology (ESHMS).
 9. Spolupráce na výzkumu v rámci jiných oborů medicíny, které projeví zájem o studium sociologických aspektů jejich problematiky nebo o využití sociologických metod, např. spolupráce s ošetřovatelstvím, s psychiatrií (psychiatrická sociologie), s pediatrií (sociologie dětí, rodiny), geriatrií (gerontosociologie) ap.
 10. Vlastní publikační činnost v oboru – vydávání informačních a studijních materiálů, odborných textů.

Čl. IV.
Aktivity

Hlavními aktivity Centra jsou zejména:

 1. Výzkumná činnost - realizace sociologických a organizace interdisciplinárních výzkumů v oblasti medicíny a zdravotnictví
 2. Poradenství pro odborníky a masové sdělovací prostředky - individuální, elektronické
 3. Public relations -vytvoření a udržování vlastních webových stránek, publikační činnost a další.
  Vedlejšími aktivitami Centra jsou zejména:
 4. Vzdělávání, osvěta - organizace seminářů, workshopů, vzdělávacích programů, konferencí v oblasti  sociologie  medicíny a zdravotnictví

Čl. V.
Organizační uspořádání Centra

 1. Nejvyšším orgánem Centra je tříčlenná Rada, složená z členů přípravného výboru.
 2. Orgány Centra tvoří tříčlenná Rada a Revizní komise v počtu 2 osob.
 3. Radu Centra  (dále jen Rada) tvoří tři členové přípravného výboru. V případě rezignace nebo úmrtí některého člena rady bude Rada do 6 měsíců doplněna na základě konsensu zbývajících členů Rady.  Nový člen Rady je nebo se stane členem Centra.
 4. Rada  je výkonným orgánem Centra. Řídí činnost Centra a pracuje na základě rámcového plánu. Rada každoročně zpracovává výroční zprávu o činnosti.
 5. Funkční období Rady je neomezené, avšak kterýkoli člen Rady  může být kdykoliv odvolán   nadpoloviční většinou Rady, v případě vyslovení nedůvěry a porušení stanov.
 6. Rada jmenuje většinou svých hlasů předsedu. Předseda je statutárním zástupcem a současně ředitelem Centra.
 7. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, je volená Radou z navržených členů Centra, a to jedenkrát za 2 roky. Členství v revizní komisi není slučitelné s členstvím v Radě.
 8. Revizní komise provádí kontrolu hospodaření Centra. Kontroluje zejména,  jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými Centru a zda je hospodaření v souladu s všeobecnými pravidly pro vedení účetnictví.
 9. Rada a jeden zástupce Revizní komise se scházejí čtyřikrát do roka. Zástupce revizní komise nemá hlasovací právo, má pouze hlas poradní.  Ze schůze je proveden zápis.

Čl. VI.
Členská základna a orgány Centra

 1. Členem Centra se mohou stát všichni zájemci o obor sociologie medicíny a zdravotnictví, starší 18 let,  kteří souhlasí se stanovami.
 2. Členství v Centru vzniká na základě jednomyslného schválení písemné přihlášky Radou
 3. Rada  může rozhodnout o udělení čestného členství osobnostem, které se zasloužily o rozvoj sociologie medicíny a zdravotnictví.´
 4. Člen Centra má právo:
  • dostávat pravidelné informace o činnosti Centra, jednou ročně výroční zprávu
  • přispívat k činnosti Centra v souladu se stanovami.
 5. Členové nevolí orgány Centra.
 6. Členové Centra nemají žádné povinnosti, pravomoci, ani povinnost platit členské příspěvky.
 7. Členství v Centru zaniká:
  • doručením písemného oznámení člena Radě o tom, že ukončuje členství 
  • úmrtím člena Centra
  • vyloučením člena Centra
  • zánikem Centra 
  • vyloučením člena Centra  Radou v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí radou porušuje stanovy Centra. 

Čl. VII.
Jednání jménem Centra

 1. Statutárním zástupcem, způsobilým zastupovat Centrum ve všech záležitostech, je předseda Rady.
 2. Jednat jménem Centra může pouze předseda nebo jím pověřený člen Rady.

Čl.VIII.
Organizační jednotky Centra

 1. Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví  nebude vytvářet místní pobočky.
 2. V případě potřeby budou rozhodnutím Rady zřizovány pracovní skupiny.  

Čl. IX.
Hospodaření Centra

 1. Za hospodaření Centra odpovídá Rada. V případě potřeby Rada sestaví rozpočet, který předkládá ke schválení Revizní komisi.
 2. Zdrojem příjmů Centra pro hlavní aktivity jsou: 
  • grantové prostředky domácí i zahraniční získané na základě zpracovaných výzkumných projektů (GAČR, IGA, ESF –European Science Foundation a další)
  • Evropské strukturální fondy – na základě projektů vypracovaných podle instrukcí jednotlivých výzev (vzdělávání, podpora konkurenceschopnosti apod.)
  • sponzorské dary fyzických a právnických osob
   Pro vedlejší aktivity mohou být zdrojem příjmů Centra
  • platby účastníků vzdělávacích akcí a konferencí
 3. Veškeré finanční prostředky jsou uloženy na zvláštním účtu u peněžního ústavu. Majitelem účtu je Centrum.
 4. Nakládání s finančními prostředky se bude řídit pravidly finančního účetnictví a, bude-li třeba, bude podléhat každoročnímu auditu nezávislým auditorem.
 5. O způsobu zajištění běžného hospodaření,  vedení účetnictví a  zajištění plnění daňových povinností rozhodne Rada a vytvoří k tomu vnitřní účetní předpis.
 6. Výdaje Centra jsou zaměřeny na uskutečňování jeho cílů uvedených v Čl. III. a v souladu s plánovanými aktivitami uvedenými v Čl. IV těchto stanov.
 7. Nakládání s majetkem Centra se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami Centra, vnitřním účetním předpisem a usneseními orgánů Centra.
 8. Kontrolu hospodaření provádí Revizní komise Centra.
 9. Příkazy k platbám (výběrům) finančních prostředků se řídí vnitřním účetním předpisem  stanoveným Radou Centra.

Čl. X.
Zánik Centra

 1. Centrum pro zanikne tehdy, rozhodne-li  o tom v zápise nadpoloviční většina Rady. Zánik bude dán na vědomí členům a registrujícímu  orgánu.
 2. Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení: Rada zabezpečí vyrovnání všech závazků ke dni zániku Centra a zůstatek včetně nemovitého i movitého majetku, pokud bude  existovat,  převede.
 3. V případě zániku Centra je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.

Čl.XI.
Závěrečné ustanovení

Podrobnosti rozvádějící jednotlivá ustanovení těchto stanov upraví vnitřní prováděcí předpis, vnitřní účetní předpis a jiné zákonem předepsané směrnice.
Stanovy nabývají účinnosti dnem vzniku Centra, tj. jejich schválením Ministerstvem vnitra České republiky podle zákona č.83/ 1990 SB., ve znění zákona č.300/1990 Sb.


ZPŮSOB REGISTRACE

Členství je bezplatné. Pro zájemce jsou stanovy dostupné ve verzi ke stažení a tisku.
Zájemci o členství prosím zašlete nám vyplněnou a podepsanou přihlášku na níže uvedenou poštovní adresu.

Eva Křížová
Karoliny Světlé 31,
110 00 Praha 1
 
PŘÍPADNÉ DOTAZY
na tel.: 776 353729
e-mail: cesmez@centrum.cz


© CESMEZ, všechna práva vyhrazena
Webdesign by JKr